Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Romanov Frakcie  (Read 1133 times)
Salgado
Správca
Člen
*****
Posts: 157


431479615
View Profile WWW Email
« on: April 02, 2011, 11:54:16 AM »


The Crimson Cossacks [CC]: The Crimson Cossacks are a pirate / mercenary group that were formed by leader Alexi Safir after his explusion from the Federal Armed Forces during an investigation into Supreme Heavy Fighter technology. Due to the mysterious circumstances surrounding the incident, several other high ranking officers who were loyal to Alexi decided to accompany him after his discharge. Shortly after that time, rumours speculated that whole wings of the Federation Security ships were reported missing from duty. The armed forces remained tight lipped about the whole affair, but numbers of reports of pirate activities increased dramatically, as a new organised crime syndicate was formed.

Crimson Cossacks jsou pirátsko-žoldácká skupina, která byla založena vudcem jménem Alexi Safir po jeho propuštení z Federal Armed Forces behem výzkumu technologie ohledne SHF. Vzhledem k tajemným okolnostem kolem incidentu se nekolik dalších vysoce postavených dustojníku, kterí byli loajální k Aleximu, rozhodlo pripojit k nemu po jeho propuštení. Krátce potom se spekulovalo o fámách, že celá krídla lodí Federal Security vypovedela ztrátu své oddanosti. Ozbrojené síly tvrde mlcely o celé této záležitosti, ale pocet zpráv o pirátské cinnosti se dramaticky zvetšil, až došlo k vytvorení nového organizovaného zlocineckého syndikátu.


Federation Shipping [FS]: Federation Shipping controls the shipment of all goods within Federation borders. Other house corporations have showed outrage towards the Federations strangle on the shipping in Federation States. Other house Corporations are forbidden to ship freight around the systems, and security on the way into systems scans visitors.

Federal Shipping kontroluje prepravu všeho zboží v rámci hranic Federace. Ostatní domovské korporace jsou poboureny vuci utlumení preprav zboží ve Federacních státech a mají zakázáno pohybovat se v nákladních lodích kolem systému. Federal Security na cestách do systému skenuje všechny návštevníky.

Federal Armed Forces [FAF]: The Federations Armed Forces control the security for the Federation Government. Patrols of the system to keep piracy to a minimum is the prioirty, however, speculation towards if this is the true intention, or if its to stop outside agencies, is unknown.

Federal Armed Forces kontrolují bezpecnost vlády Federace. Prioritou hlídek systému je udržet pirátství na minimu, nicméne, spekulace smerem k tomu jestli je to skutecný úmysl nebo vede-li to k zastavení venkovních agentur, není známo.


Federal Manufacturing & Refinement [FMR]: Expanding Romanov Empire needs to put its own potential to use. Raw materials available throughout Sirius sector promise high profits, so new fractions arise, distribute work and cooperate with the Romanov Empire.

Expandujúca Romanovská ríša potrebuje zužitkovat svoj obrovský potenciál. Suroviny, ktoré sú k dispozícii po celom Síriu slubujú vysoké zisky, preto vznikajú nové spolocnosti - ponúkajúc zamestnanie a spoluprácu s Romanovcami. Pekným príkladom je práve FMR.


Federal Security [Security]: During such a great expansion of Romanov Empire and its endeavor to gain control of Sirian market it is necessary to foil sabotages and targetted attacks of their competition. Because of this, a security service that oversights Romanov empire and foils every attempt to disrupt their bold plans for expansion of their empire.

Pocas obrovského rozmachu Romanovskej ríše a jej snahy ovládnut dôležité trhy v Síriu, je potrebné ututlat rôzne sabotáže a cielené útoky, ktoré ohrozujú pravidilá hospodárskej sútaže. Všekty materiály dokazujúce túto nekalú cinnost musia byt znicené. Práve preto vzniká tajná služba, ktorá na toto dohliada a už v zárodku likviduje každý pokus o prekazenie smelých plánov na rozšírenie ríše.

Romanov Mineral Extracting [RME]: Hand in hand with expansion of Romanov Empire arises fraction that tries to break into the market and gain the biggest share of mineral trade. It competes with Kruger Minerals fraction, that until recently enjoyed monopoly in Sirian mineral market.

Ruka v ruke s expanziou Romanvskej ríše vzniká spolocnost, ktorá sa snaží utrhnút si co najväcší podiel na trhu s minerálmi. Zároven zacína sútažit so spolocnostou Kruger Minerals, ktorá mala doteraz na tomto trhu v podstate monopol.

Siberian Petroleum [SP]: With such a big expansion of Sirius sector, both civilian and military sectors need more fuel. Because of this, the Siberian Petroleum fraction supplies everyone, who is able to pay handsomely, and is closely affiliated with Romanov fractions.

S velkou expanziou sektora Sírius prichádza aj zvýšený dopyt po palive tak od civlistov, ako aj z radov armády. Z tohto dôvodu Siberian Petroleum podporí každého, kto dokáže štedro zaplatit a hlavne ak je úzko prepojený s romanovskými frakciami.

Elite Guard [Elite]: The Elite Guards are a highly trained organisation that came about after the failure of house forces to be able to produce adequate protection. A universal police force, these unofficial law enforcers are supported by the house forces in the fight against criminals. The Elite Guard patrol the universe looking for scum, and when they find it, they clean with extreme prejudice. Rumours are abound that the Elite Guard is comprised of ex navy and police pilots.

Elite Guard sú vysokokvalifikovanou organizáciou, ktorá vznikla ako odpoved na zlyhanie domovských síl v poskytovaní efektívnej ochrany romanovským systémom. Univerzálna polícia, aj tak sa dá nazvat táto neoficiálna poriadková sila, podporuje ostatné domovské organizácie v boji proti kriminalite. Hliadky Elite Guard vyhladávajú vo vesmíre všetku háved, a ked ju dolapia, dokážu sa s nou náramne vysporiadat. Má sa za to, že Elite Guard tvoria bývalí policajti a vojaci.
« Last Edit: January 31, 2012, 03:40:45 PM by Salgado » Logged

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to: